Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Kredytowe ABC

 • Change font size

KREDYTOWE ABC

 

Oferta kredytowa NBS w Rakoniewicach stworzona została z myślą o ułatwieniu Państwu finansowania, zarówno potrzeb bieżących, jak i planowania w przyszłości przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Aby w pełni wykorzystać ofertę naszego Banku, przedstawiamy dokładne definicje poszczególnych pojęć stosowanych w charakterystyce produktów kredytowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami, które pomogą Państwu jeszcze lepiej wykorzystać nasze produkty dla swoich potrzeb.

 

Co to jest zdolność kredytowa ?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu (kapitału) wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową oceniania przez Bank na podstawie dochodów z prowadzonej działalności oraz stanu majątkowego ubiegającego się o kredyt, czyli wnioskodawcy.

 

Stwierdzenie, że Klient posiada zdolność kredytową jest podstawą udzielenia kredytu przez Bank.

 

Czym różni się kredyt inwestycyjny od kredytu obrotowego ?

Kredyt inwestycyjny – jest kredytem długoterminowym, celowym, przeznaczonym na sfinansowanie konkretnych inwestycji.

 

Kredyt obrotowy – jest kredytem krótkoterminowym (1-2 lat) i służy sfinansowaniu bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

 

Co to jest kapitał kredytu ?

Kapitał kredytu to kwota kredytu udzielonego przez Bank. W oparciu o kapitał Bank nalicza odsetki.

 

Co to jest udział własny kredytobiorcy w kredycie ?

Udział własny kredytobiorcy to część inwestycji, którą kredytobiorca finansuje ze środków własnych. Kredytobiorca wnosi udział własny w formie gotówkowej lub rzeczowej np. już zakupionych materiałów. Standardowo Bank wymaga minimalnego 20% udziału własnego w inwestycji.

 

Co to jest harmonogram spłat ?

Harmonogram spłat to dokument stanowiący integralną część umowy, określający kwoty i terminy wymaganych rat z tytułu udzielonego przez Bank kredytu. Harmonogram może ulec zmianie na wniosek kredytobiorcy, który dokonał nadpłaty kredytu lub wystąpi z prośba o prolongatę kredytu.

 

Co to jest prolongata kredytu ?

Prolongata to przesunięcie na wniosek kredytobiorcy terminu spłaty raty kredytu lub/i wydłużenie okresu spłaty kredytu.

 

Co to jest transza kredytu ?

Transza kredytu to wypłacana przez Bank i wykorzystywana przez kredytobiorcę część kredytu przyznanego przez Bank. Podzielenie kredytów na transze pozwala na zróżnicowanie warunków poszczególnych części kredytów np. ich przeznaczenia i zapobiega wypłacaniu dalszych części, w przypadku gdy kredytobiorca nie dotrzyma warunków umowy kredytowej np. nie rozliczy wykorzystania poprzedniej transzy.

 

Co to jest promesa kredytowa ?

Promesa kredytowa to pisemne przyrzeczenie udzielenia kredytu przez bank ważne w okresie czasu określonym w promesie. Promesa może być warunkowa uzależniająca przyznanie kredytu np. od posiadania zdolności kredytowej, dostarczenia dokumentów lub bezwarunkowa. promesę bezwarunkową bank wystawia wyłącznie po zbadaniu, iż wnioskodawca posiada zdolność kredytową.

 

Po co bankowi zabezpieczenie kredytu i jakie są jego formy ?

Bank odpożycza kredytobiorcom środki, które pozyskał z lokat swoich klientów. Z tego powodu jest zobowiązany zabezpieczyć w umowie kredytowej możliwość odzyskania środków kredytowych, w przypadku jeśli klient przestanie na bieżąco regulować spłaty kapitału lub odsetek.

 

Bank może zastosować jedno lub więcej zabezpieczeń spośród następujących:

 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe (awal),
 • poręczenie cywilne,
 • gwarancja bankowa,
 • przelew (cesja) wierzytelności,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • kaucja
 • blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • hipoteka
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

 

Co to jest księga wieczysta ?

Księga wieczysta (KW) jest dokumentem prawnym opisującym nieruchomość, prowadzonym przez sądy w formie rejestru. Zawiera m.in. informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, ciężarach i ograniczeniach oraz wpisanych hipotekach.

 

Co to jest hipoteka ?

Wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości to ograniczenie prawa właściciela do dysponowania nieruchomością, będące formą zabezpieczenia kredytu bankowego. Kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości, natomiast bank poprzez hipotekę zastrzega sobie prawo do ewentualnego zbycia nieruchomości w przypadku dochodzenia swoich roszczeń wobec kredytobiorcy.

 

Kto to jest wierzyciel ?

Wierzyciel to osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

 

Czym jest zobowiązanie ?

Zobowiązanie jest zatem stosunkiem prawnym, którego stronami są wierzyciel i dłużnik. Zobowiązanie z pozycji dłużnika określa się jako dług, a ze strony wierzyciela jako wierzytelność.

 

facebook bok